Jodd一个开源的Java微框架和工具

Jodd一个开源的Java微框架和工具, tools + ioc + mvc + db + aop + tx + json + html < 1.7 Mb

相关的项目 - 更多比较

821 8.5k 4.6k

S spring boot 实践学习案例,是 spring boot 初学者及核心技术巩固的最佳实践。
 
10.0 1.0
  12天前
510 6.9k 3.8k

S 史上最简单的 SpringCloud 教程
 
10.0 1.0
  21天前
Popular
669 6.7k 1.9k

Spring Boot Admin - 用于管理spring boot的管理界面
 
10.0 10.0
  3天前