spring boot + mybatis + vue + element-ui 实现后台管理API接口

spring boot + mybatis + vue + element-ui 实现后台管理API接口

相关的项目 - 更多比较

710 8.1k 4.5k

S Spring Boot 开源代码示例集合
 
10.0 3.3000000000000003
  3天前
Popular
715 5.1k 2.1k

H hsweb (haʊs wɛb) 是一个用于快速搭建企业后台管理系统的基础项目,集成一揽子便捷功能如:通用增删改查,在线代码生成,权限管理(可控制到列和行),动态多数据源分布式事务,动态脚本,动态定时任务,在线数据库维护等等. 基于 spring-boot,mybaits
 
10.0 10.0
  18天前